banner-beheercommissie.jpg

Wijziging structuur teamindelingen meisjes junioren

Nieuwsafbeelding
28-5-2018  | 

Wijziging structuur teamindelingen meisjes junioren:


Tot op heden hanteerde MHC Berkel-Enschot voor de teamindelingen meisjes junioren per lichting de volgende structuur: één selectieteam, één opleidingsteam en voor het overige breedteteams.

Na rijp beraad, op basis van ervaringen gedurende de afgelopen seizoenen en evaluaties van deze structuur gedurende de afgelopen seizoenen, heeft de Technische Commissie besloten om een wijziging aan te brengen in deze structuur. Die wijziging houdt in dat met ingang van het seizoen 2018-2019 de opleidingsteams in de huidige vorm komen te vervallen.


Hieronder leggen we uit waarom we tot deze beslissing zijn gekomen en geven we aan welke structuur met ingang van het seizoen 2018-2019 gehanteerd zal gaan worden. Met deze wijziging in de structuur proberen wij de bestaande problemen rondom opleidingsteams en het niet kunnen voldoen aan verwachtingen weg te nemen. Hiermee proberen we echter ook te bewerkstelligen dat speelsters die daarvoor gemotiveerd zijn en die zich daarvoor naar de mening van de Technische Commissie kwalificeren, aansluiting houden bij een selectieteam. 


Redenen:


Al vele jaren weten veel enthousiaste kinderen de weg naar MHC Berkel-Enschot te vinden. Zeker bij de meisjes junioren en de meisjes mini's mogen wij niet klagen over het aantal leden. Dat betekent dat we per lichting veel teams kunnen indelen en dat we als club voor de uitdagende taak staan om al deze leden en teams op hun niveau te laten genieten van het hockeyspel. Bij de meisjes junioren en mini's hebben we op dit moment een kleine 40 teams die competitie spelen. De afgelopen jaren zijn die aantallen ongeveer hetzelfde geweest.


Als Technische Commissie streven wij ernaar om al die teams goede trainingen te bieden en als het even kan ook nog te laten coachen door ouders of derden met verstand van het spelletje. Voor de selectieteams en opleidingsteams was het streven om hen tweemaal per week te laten trainen, hetgeen betekent dat er nog eens tien extra trainingen per week moeten worden ingevuld.


Helaas lopen we er ieder jaar weer tegenaan dat het kader van trainers en coaches binnen en rondom onze club niet groot genoeg is om al die trainingen en de coaching van de selectie- en opleidingsteams in te vullen zoals we dat graag willen. Ieder jaar worden we daarbij met dezelfde problemen geconfronteerd en kunnen we niet alle opleidingsteams voorzien van training en coaching zoals we dat voor ogen hebben. 


Daarnaast moeten we constateren dat de verwachtingen die met name ouders hebben van opleidingsteams en de invulling van de training en de coaching van die teams, met enige regelmaat afwijken van datgene wat de Technische Commissie voor ogen heeft. Die verwachtingen wijken bovendien ook nogal eens af van datgene wat onze club de opleidingsteams kan bieden. Ondanks het feit dat we steeds proberen die verwachtingen te "managen”, lopen we er ieder seizoen weer tegenaan dat de aanduiding "opleidingsteam” alsmede de extra contributie die daarbij hoort, tot verwachtingen leidt die we niet waar kunnen maken en regelmatig zelfs realiteitszin ontberen.  

Verder moeten we ook met regelmaat constateren dat niet alle speelsters van opleidingsteams dezelfde opvattingen hebben over prestatief hockeyen en dat speelsters in een opleidingsteam lang niet altijd hetzelfde doel nastreven. Dat zorgt nogal eens voor wrijving binnen teams. Dat resulteert erin dat trainers en coaches van selectieteams en opleidingsteams bij en met zo’n opleidingsteam niet altijd een structuur kunnen neerzetten die past bij prestatief hockey zoals zij die zelf, maar ook de Technische Commissie voor ogen hebben.

Dit alles heeft de Technische Commissie doen besluiten om de koers enigszins te verleggen en het fenomeen opleidingsteam los te laten.


Nieuwe structuur:


Met ingang van het seizoen 2018-2019 zal het eerste team van iedere lichting meisjes junioren als selectieteam hebben te gelden. Het tweede team van iedere lichting wordt geselecteerd op sterkte, maar wordt niet langer aangeduid als opleidingsteam. Alle overige teams in een lichting blijven gelden als breedteteam.


De enige verandering die wordt doorgevoerd betreft derhalve de opleidingsteams. Zoals gezegd heeft voor die teams te gelden dat ze op sterkte worden ingedeeld. De TC zal samen met de Jeugdcommissie voor deze teams de coaches werven. Voor het tweede team zal niet langer door de club een tweede training worden verzorgd.
Vanzelfsprekend staat het deze teams wel vrij om zelf een tweede training aan te vragen en zelf voor een gekwalificeerde trainer te zorgen, zoals dat ook aan breedteteams vrijstaat.
Uiteraard betekent dit ook dat voor opleidingsteams niet langer een toeslag op de contributie zal worden geheven, zoals dat in de afgelopen jaren wel het geval is geweest.


Per lichting zal aan een aantal speelsters uit het tweede team, die de selectie van het selectieteam niet gehaald hebben, worden aangeboden om één keer in de week vast mee te gaan trainen met het selectieteam. De Technische Commissie zal, zo nodig in overleg met trainers, coaches en selecteurs, bepalen welke speelsters daarvoor worden uitgenodigd.

Wij realiseren ons dat aan deze keuze voor- en nadelen kleven, net zo goed als die kleven aan de structuur zoals we die de afgelopen jaren hebben gehanteerd. Alles overziende meent de Technische Commissie echter dat met deze wijziging meer recht gedaan wordt aan de mogelijkheden die wij als club hebben, verwachtingen beter gemanaged worden en meer recht gedaan wordt aan de wijze waarop selectieteams en opleidingsteams thans in de praktijk vaak functioneren.


Technische Commissie