header-image-vb.jpg

Het Digitale Wedstrijd Formulier op speeldag zelf af te ronden door coach/aanvoerder

9-11-2014  | 

Inmiddels is de KNHB 3 seizoenen geleden gestart met de introductie van het digitale wedstrijd formulier ( DWF ) Het percentage afgeronde wedstrijdformulieren ligt hoger dan tijdens het tijdperk van de papieren wedstrijdformulieren. De KNHB heeft als doel een eerlijke competitie naar tevredenheid van de leden en met snelle informatievoorziening.

Om die reden streeft de KNHB er naar om het percentage afgeronde DWF nog hoger te krijgen. Maar ook streeft de KNHB er naar om de uitslagen en standen zo snel mogelijk te publiceren.

Om die reden is in het bondreglement ( art. B.10 ) opgenomen dat het DWF op de speeldag zelf dient te worden afgerond.

 

B.10 (Digitale-)Wedstrijdformulieren

 10.1 Invullen en inzenden

 1. Op de dag van een door bondsbestuur dan wel

     districtsbestuurscommissie vastgestelde wedstrijd dient de

     ontvangende vereniging een door de KNHB beschikbaar te stellen

    (digitaal)wedstrijdformulier naar waarheid volledig en leesbaar in

    te vullen en indien van toepassing in een voldoende gefrankeerde

    envelop in te zenden aan het bondsbureau. Indien het een digitaal

    wedstrijdformulier betreft, dient dit wedstrijdformulier op de

    wedstrijddag door alle partijen te worden afgerond

4. Zodra na afloop van de wedstrijd de uitslag en eventuele

   bijzonderheden op het formulier zijn genoteerd, dient het (digitale-)

   formulier te worden ondertekend/geaccordeerd door de aanvoerder

   van het betrokken team en de beide scheidsrechters. Dit dient op de

   wedstrijddag te geschieden.

 

Cees Wouters

Wedstrijdsecretariaat M.H.C. Berkel Enschot