header-image-vb.jpg

Geschillencommissie

Contact:
Postbus 125
5056 ZJ  Berkel-Enschot

Commissieleden:
Bart Franken
Leo van Mierlo
Dick Bressers

Taken:
De geschillencommissie heeft tot taak om beroepschriften van geroyeerde of geschorste leden te behandelen. De geschillencommissie wordt door de algemene ledenvergadering gekozen. Zij bestaat uit drie meerderjarige personen die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De leden wijzen uit hun midden een voorzitter aan. Van een besluit tot royement of schorsing staat de betrokkene binnen één maand beroep open op de geschillencommissie. Het beroep dient schriftelijk en onder vermelding der redenen bij de voorzitter te worden ingediend. Na de kennisneming van het beroepschrift roept de voorzitter de commissie op zo’n kort mogelijke termijn bij elkaar. De commissie neemt haar beslissing na het horen der partijen. De beslissing van de commissie is bindend.