header-image-vb.jpg

Klachtenprocedure MHC Berkel-Enschot

Zo’n 150 vrijwilligers zetten zich geheel belangeloos in voor onze vereniging en trachten hun taken zo goed als mogelijk te vervullen. Desondanks zou het kunnen voorkomen dat u als lid of als ouder van een lid een reden hebt voor een klacht. Wat dan te doen?

 

Is uw klacht gegrond?. Raadpleeg hiervoor onze website en lees de beleidsdocumenten of informatie over gemaakte afspraken. Vindt u geen informatie over uw klacht, dan kunt u mogelijk zelf actie ondernemen om de oorzaak weg te nemen. Daarbij kunt u eventueel ook de hulp inschakelen van derden.

Heeft uw klacht raakvlak met een van onze commissies, stuur dan eerst een mail met de omschrijving van uw klacht naar de betreffende commissie en wacht op het antwoord van deze commissie die doorgaans binnen 2 weken zal reageren.

 

beheer en onderhoud van ons sportcomplex

[email protected]

 

hockey technisch beleid, teamsamenstelling en het aanstellen en ondersteunen van trainers

[email protected]

 

materialen en keepersuitrustingen

[email protected]

 

scheidsrechters en het opleiden en begeleiden hiervan

[email protected]

 

begeleiding van de juniorleden in de ruimste zin van het woord

[email protected]

 

begeleiding van de mini’s in de ruimste zin van het woord

[email protected]

 

zaalhockey

[email protected]

 

planning wedstrijden en het digitaal wedstrijdformulier

[email protected]

 

Reageert een commissie niet op uw klacht of bent u het niet eens met de reactie van de betreffende commissie, dan kan u de klacht met een eventuele reactie voorleggen bij het bestuur door een mail te sturen naar [email protected]. Het bestuur zal uw klacht toetsen aan het beleid en/of gemaakte afspraken binnen MHCBE. In alle gevallen zal er binnen redelijkheid en billijkheid gezocht worden naar een passende oplossing. Het bestuur heeft het streven om binnen 2 weken te reageren op klachten die binnen komen.

 

Vertrouwenscommissie

Als er vragen of klachten zijn die te maken hebben met pesten, discriminatie, het gedrag van je trainer of coach en/of grensoverschrijdend gedrag waarop je benaderd of aangeraakt wordt of een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag in jouw directe omgeving binnen MHCBE, dan is het verstandig dit te melden bij onze vertrouwenscommissie. Zij zullen er alles aan doen om (vroegtijdig) een einde te maken aan een ongewenste situatie maar ook om herhaling hiervan te voorkomen. Durf je zelf niet in contact te treden met de vertrouwenscommissie, laat dan iemand namens jou melding doen.

 

Schorsing of royement

Mocht er een uitzonderlijke situatie ontstaan waarbij een lid geschorst of geroyeerd wordt en u wil hiertegen in beroep gaan, dan moet u zich wenden tot de geschillencommissie. Deze heeft tot taak om beroepschriften van geroyeerde of geschorste leden te behandelen. De geschillencommissie wordt door de algemene ledenvergadering gekozen. Zij bestaat uit drie meerderjarige personen die geen deel uit maken van het bestuur. Van een besluit tot royement of schorsing staat de betrokkene binnen één maand beroep open op de geschillencommissie. Het beroep dient schriftelijk en onder vermelding van de redenen bij de geschillencommissie te worden ingediend. Na de kennisneming van het beroepschrift roept de voorzitter de commissie op zo’n kort mogelijke termijn bij elkaar. De commissie neemt haar beslissing na het horen der partijen. De beslissing van de commissie is bindend.